KNBF søker om 10,4 millioner i momskompensasjon

05 september 2017
KNBF søker om 10,4 millioner i momskompensasjon

KNBF søker, på vegne av 247 medlemsforeninger, om 10,4 millioner i momskompensasjon for 2017

Til sammenligning betaler de samme medlemsforeningene om lag 3,5 millioner i medlemskontingent til KNBF. Etter avkortning regner vi med å motta minst ca. 7,8 millioner, som i sin helhet blir tilbakeført medlemsforeningene.

pengerbilde

Momsordningen for 2017

Frivillige organisasjoner har anledning til å søke momskompensasjon for de merutgifter de har blitt påført som følge av innføring av moms på en del varer og tjenester. Lotteri- og Stiftelsestilsynet, som administrerer ordningen på vegne av Kulturdepartementet, har meddelt at det ikke blir noen vesentlige endringer på ordningen sammenlignet med fjoråret. Det betyr blant annet at lokalledd (medlemsforeninger) ikke må være registrert i Frivillighetsregisteret før i 2018. Søknaden skal utformes etter spesielle regler. Blant annet er investeringer i bryggeanlegg dessverre unntatt ordningen, men vedlikeholdskostnader er kompensasjonsberettiget. Ordningen tilføres midler fra Kulturdepartementet via statsbudsjettet og potten er i 2017 oppe i 1,32 milliarder. I fjor var samlet søknadssum 1,5 milliarder. Vi regner med en større avkortning i 2017 enn for 2016 hvor den var på 23,7 %

KNBF fellessøknad

KNBF har nå sendt sin samlede søknad for 247 medlemsforeninger og KNBF. Vi kan oppsummere følgende:

• Samlet søknadssum: 10,9 millioner (9,8 i fjor)
• Forventet kompensasjon etter avkortning*: 8,2 millioner (7,9 i fjor)
• Antall medlemsforeninger som har søkt: 247 (219 i fjor)

*Det er lagt inn et anslag på 25 % avkortning i dette tallet for å gi en antydning om hvilke beløp vi kan snakke om.

Fordeling pr. region

Oversikten nedenfor viser hvor mange foreninger som har søkt momskompensasjon (fjorårets tall i parentes), hvor stort søknadsbeløpet er og hva en kan forvente i utbetalt kompensasjon:

tabelenartikkel

Utbetaling

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har som plan å saksbehandle alle søknader løpende utover høsten. Utbetaling forventes å skje siste halvdel av desember 2017.
Du kan lese mer om momskompensasjon her!

Har du spørsmål om momskompensasjon, kan du sende en epost til

Artikkel av

Andersen
05 september 2017

Del artikkelen