Få mva-kompensasjon enkelt gjennom KNBF

Få mva-kompensasjon enkelt gjennom KNBF

Få mva-kompensasjon enkelt gjennom KNBF

Medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen må sende inn regnskap og revisjonsberetning til KNBF sekretariat innen 15. juni. KNBF sender felles søknad og fordeler momskompensasjon til medlemsforeninger i slutten av desember. KNBF anbefaler alle foreninger om å søke.

Bakgrunn

KNBF mottok og fordelte vel 6,5 millioner "momskroner" til 171 medlemsforeninger i 2014. I 2014 hadde ordningen ca. 1.200 millioner som skulle tilbakeføres landets frivillige organisasjoner etter søknad. KNBF koordinerer søknadsprosessen for sine 280 medlemsforeninger. Medlemsforeningene må også i 2015 søke gjennom KNBF sentralt. Total søknadssum for 2014 var 1,4 milliarder og refusjon ble 83 %.

Sentralledd og lokalledd

Kulturdepartementet har stilt krav om at organisasjoner (lokalledd) som er med i ulike forbund (sentralledd), skal fremme sin søknad om momskompensasjon felles via sitt sentralledd. De ulike forbund skal også gå god for riktigheten av innsendte regnskapstall for hele sin organisasjon. Videre skal sentralleddet fordele tildelt kompensasjonsbeløp tilbake til lokalleddene. Dette innebærer at KNBF viderefører sin sentrale rolle i arbeidet med å sikre 280 medlemsforeninger sin andel av momskompensasjonen. KNBF er også pålagt kontrolloppgaver av det offentlige, noe som stiller krav både til bruk av tid, kompetanse og system for å håndtere disse oppgavene. Koordineringsrollen til KNBF letter arbeidsbyrden betydelig for medlemsforeningene med å få tilbakeført kompensasjon for moms.

Ikke kompensasjon på investeringer

Frivillige organisasjoner får heller ikke momskompensasjon for investering i bygg, anlegg og eiendom for 2015 (det er ikke kommet noen nye signaler fra Kulturdepartementet enda). Begrunnelse for dette er at man ønsker å prioritere kompensasjon av moms på driftsrelaterte kostnader, dvs. selve driften av en frivillig organisasjon. For båtforeninger betyr dette at investeringer i bryggeanlegg er unntatt momskompensasjon. Dette har KNBF protestert kraftig på, men ikke blitt hørt. På den annen side vil man få momskompensasjon for årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for bryggeanlegg.

Avkortning

Alt tyder på at regjeringen har tilført ordningen for lite midler også i 2015. Avkortningens størrelse vil avhenge av hvor mange som søker kompensasjon i 2015 og beløpet det søkes om. En regner med en refusjon på ca. 83% (som i fjor) for 2015. Det ligger nå om lag 1,2 milliarder til fordeling blant landets 70.000 frivillige organisasjoner.

Revisorkrav

Medlemsforeninger med omsetning på mer enn 5 millioner kroner må i 2015 ha offentlig godkjent revisor. Det betyr at valgte revisorer ikke godtas for disse. Dette kravet gjelder ikke foreninger med omsetning på inntil 5 millioner.

Søknadsfrist 15. juni

Alle medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen må sende inn resultatregnskap med balanse for 2014 inkl. signert revisjonsberetning til KNBF innen 15. juni. Vi håper alle medlemsforeninger vil delta, da dette er "gratispenger" som vil være med å styrke aktiviteten i medlemsforeningene. Søknader bes sendt på og merket «Søknad momskompensasjon 2015 + Foreningens navn».

Mer informasjon

Har du spørsmål kan disse rettes til Endre Solvang på eller 22 35 68 00.