Varsel om årsmøte 2018 i KNBF Region Nordland 24/2-18 kl 1200

24 januar 2018
Varsel om årsmøte 2018 i KNBF Region Nordland 24/2-18 kl 1200

Årsmøtet holdes på Fauske, Lørdag 24. februar 2018 kl. 12.00  Møtested: Klubbhuset, Fauske Båtforening

Sammensetning og representasjon til årsmøte:
Årsmøtet er sammensatt av representanter fra de tilsluttede foreningene, personlige medlemmer, samt regionens valgte styremedlemmer. Hver forening velger representanter i et antall bestemt av foreningens aktive medlemstall etter følgende regler:

• Inntil 100 aktive medlemmer: 1 representant
• 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer: 2 representanter
• Over 300 aktive medlemmer: 3 representanter

For å kunne stemme skal møtende representanter medbringe fullmakt fra egen eller annen forening i regionen.
Dersom det møter 1-10 personlige medlemmer enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 1 stemme på årsmøtet etter intern votering. Møter det 11-20 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 2 stemmer på årsmøtet etter intern votering. Dersom det møter over 21 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 3 stemmer på årsmøtet etter intern votering.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Regionstyret ihende tre (3) uker før årsmøtet. Dvs. innen 3.02.2018

Årsmøtepapirer vil bli utsendt på mail til foreningene i løpet av uke 6/2018

Her er kan du laste ned møteinnkallingen!

Med vennlig hilsen

Svein Fredriksen                  Harald Olufsen
Leder Region Nordland     Sekretær Region Nordland
Sign.                                       Sign.