KNBF tar i mot søknader om momskompensasjon for 2017

05 mai 2017
KNBF tar i mot søknader om momskompensasjon for 2017

KNBF tildelte mer enn 7,5 millioner til 219 medlemsforeninger som søkte momskompensasjon i 2016. Det stilles heller ikke i år krav om innmelding av lokalledd i Frivillighetsregisteret. Medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen for 2017 må sende inn regnskap og revisjonsberetning til KNBF sekretariat innen 15. juni.  KNBF sender felles søknad og fordeler momskompensasjon til medlemsforeninger i slutten av desember. KNBF anbefaler alle foreninger om å søke.

Bakgrunn
KNBF mottok og fordelte vel 7,5 millioner "momskroner" til 219 medlemsforeninger i 2016. I 2016 hadde ordningen ca. 1,3 mrd. som ble tilbakeført landets frivillige organisasjoner etter søknad. KNBF koordinerer søknadsprosessen for sine 325 medlemsforeninger. Medlemsforeningene må også i 2017 søke gjennom KNBF sentralt. Total søknadssum for 2016 var 1,6 milliarder og refusjon ble 76 % av søknadsbeløp.

Sentralledd og lokalledd
Kulturdepartementet har stilt krav om at organisasjoner (lokalledd) som er med i ulike forbund (sentralledd), skal fremme sin søknad om momskompensasjon felles via sitt sentralledd.  De ulike forbund skal også gå god for riktigheten av innsendte regnskapstall for hele sin organisasjon. Videre skal sentralleddet fordele tildelt kompensasjonsbeløp tilbake til lokalleddene. Dette innebærer at KNBF viderefører sin sentrale rolle i arbeidet med å sikre 325 medlemsforeninger sin andel av momskompensasjonen. KNBF er også pålagt kontrolloppgaver av det offentlige, noe som stiller krav både til bruk av tid, kompetanse og system for å håndtere disse oppgavene. Koordineringsrollen til KNBF letter arbeidsbyrden betydelig for medlemsforeningene med å få tilbakeført kompensasjon for moms.

Ikke kompensasjon på investeringer
Frivillige organisasjoner får heller ikke momskompensasjon for investering i bygg, anlegg og eiendom for 2017 (det er ikke kommet noen nye signaler fra Kulturdepartementet enda). Begrunnelse for dette er at man ønsker å prioritere kompensasjon av moms på driftsrelaterte kostnader, dvs. selve driften av en frivillig organisasjon. For båtforeninger betyr dette at investeringer i bryggeanlegg er unntatt momskompensasjon. Dette har KNBF protestert kraftig på, men ikke blitt hørt. På den annen side vil man få momskompensasjon for årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for bryggeanlegg.

Med vennlig hilsen
Endre Solvang
Generalsekretær

Artikkel av

Master & Commander
05 mai 2017

Del artikkelen