Presseuttalelser

KNBF har sendt brev til alle de større politiske partiene i Oslo for å kartlegge deres syn på båtliv og båtfolkets vilkår i Oslo samt invitere til en paneldebatt 2. september.

Kongelig Norsk Båtforbund KNBF logo 15
Sekretariatet

___________________________________________________________________________

Oslo, 10. juni 2015

Til

Politiske partier i Oslo Kommune

INVITASJON TIL DEBATTMØTE OM BÅTPOLITIKK 2. SEPTEMBER

På vegne av alle 13 båtforeninger og 77.000 fritidsbåteiere i Oslo, som representerer ca. 200.000 velgere, ønsker vi å få partienes holdning til fremtidig drift av fritidsbåthavner og -opplagsplasser i Oslo.

Truede båtplasser
Den pågående utbygging av boliger og kontorbygg i strandsonen medfører en stor usikkerhet om fremtiden for dagens havne- og opplagsplasser. Det er i dag nesten 8.000 havneplasser i Oslo, fordelt på ca. 3.600 på privat grunn og ca. 4.400 i 20 ideelle båtforeninger på kommunal grunn. De 20 ideelle foreningene er tilsluttet Småbåt­utvalget i Oslo Kommune.

Mangel på vinteropplagsplasser
I Oslo er det kun ca. 2.500 vinteropplagsplasser, hvorav ca. 2.000 er på kommunal grunn, og disponeres av de ideelle båtforeningene. Selv om ca. 1.600 båter overvintrer i isfrie boblehavner, er det stor mangel på vinteropplagsplasser i Oslo. Det er vanskelig å finne plass innenfor Drøbak. De ideelle båtforeningene har ca. 12.000 medlemmer. Fordelingen av plasser går etter ansiennitet. Det er ca. 5.000 søkere og opp til 8-9 års ventetid på fast båtplass! Den store mangel på plasser gjør at mange må leie plasser lengre ut i Oslofjorden, t.o.m. i Sverige og på Sørlandskysten.

Historikk
Allerede i 1853 anla Oslo Kommune plasser til fritidsbåter i Bjørvika, nær Rivierstredet der den første båtforeningen ble stiftet. Byen vokste raskt, og Rivierhavnens Baatforening ble flyttet til Vippetangen og senere til Hovedøya. Oslo Kommune etablerte flere havner for det økende antall fritidsbåter i årene fremover. Byen vokste og de kommersielle havneanleggene presset småbåthavnene videre ut fra sentrum, til der de ligger i dag.

Oslo Kommune, v/Park og Idrettsetaten, anla og driftet småbåthavnene frem til midten av 1980-årene. Da overtok de respektive båtforeningene ansvaret for drift og vedlikehold etter at de kjøpte anleggene til takst. Samtidig ble Småbåtutvalget stiftet som et rådgivende organ for byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel. I utvalget sitter valgte representanter for båtforeningene og politikere. Utvalgets mandat er å sikre fritidsbåtfolket båtplasser på sjø og land. Siden starten av utvalget har antall båtplasser økt med ca. 1.500. Antall opplagsplasser på land er ikke endret.

Dagens situasjon:
Dagens kraftige utbygging av boliger og kontorbygg i strandsonen og nye utbyggingsplaner viser at dagens båthavner og opplagsplasser er truet. Båtfolket ønsker en strandsoneverning der dagens havner og opplagsplasser inkluderes på linje med den Marka-grensen har!

Dette er eneste løsning for å sikre fritidsbåtlivet for Oslos befolkning. Det store båtopplaget innerst i Bestumkilen, Sjølyst Marina, er under sterkt press av ivrige entreprenører og bydelspolitikere. Fjernes det, er det som å ta hjertet ut av båtlivet i Oslo. Alle båter kan ikke ligge i sjøen vinterstid. Dessuten må alle som ligger i boblehavn, tas på land på sommeren for vedlikehold og bunnstoffing. Det finnes ikke kapasitet eller alternativ opplagsplass i Oslofjorden. Den gjenværende strandsone må derfor sikres for fremtiden for allmennheten.

På et folkemøte om Skøyen­utbyggingen, arrangert av Ullern bydel i 2012, ble det på spørsmål fra salen uttalt av Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen og av daværende Byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen; «Båtopplaget på Sjølyst/­Karenslyst er like viktig for båtfolket  som utfartsparkering er for brukerne av Oslomarka, og derfor vernes mot utbygging.»

Fakta om båtlivet:

Båtlivsundersøkelsen 2012, iverksatt av KNBF og NORBOAT, viser at over 325.000 Oslo-borgere er ute i båt hvert år! Den helsemessige gevinsten betydelig. Der er i Oslo flere som bruker sjø- og strandsonen enn de som bruker marka. Båtliv er Norges 5. største friluftsaktivitet. Båtlivundersøkelser 2012 slår fast for Oslo at:

  • 18 % av husholdningene har en eller flere fritidsbåter
  • 77.000 fritidsbåter
  • 16.370 overnattingsbåter
  • 600 nye båter markedet hver år
  • 1.500.000 antall bruksdager
  • 680 millioner i verdiskapning

Hva mener ditt parti om båtliv?

Vi ber om svar på følgende spørsmål:

Resultatet vil bli offentliggjort.

Vil partiet gå inn for sikring/vern av Oslos gjenværende strandsone inkl. de småbåthavner og båtopplag som ligger der i dag?

  1. Vil partiet gå inn for sikring/vern av Oslos gjenværende strandsone inkl. de småbåthavner og båtopplag som ligger der i dag?
  2. Vil partiet øke antall båtplasser på kommunal grunn i kraft av lange ventelister for å få båtplass?
  3. Ønsker partiet å øke antall opplagsplasser på land? (De kan med fordel benyttes som bilparkering om sommeren).
  4. Ønsker partiet å bedre utfartsparkering ved båthavnene?

KNBF ønsker svar på disse 4 spørsmål senest 30. juni. Resultatet vil bli meddelt våre medlems­foreninger. Svar sendes .

Debattmøte om båtpolitikk 2. september

Ditt parti inviteres med dette til et åpent debattmøte om disse og andre båtpolitiske spørsmål hos Oslo Motorbåtforening, Karenslyst,
den 2. september kl. 18:00-20:00.

Adresse: Drammensveien 160, Oslo

Vi ønsker meddelt hvem som stiller fra ditt parti senest 30. juni. Pressen vil bli invitert. Velkommen!

Med vennlig hilsen

Kongelig Norsk Båtforbund

Endre Solvang                                                                       Jan Siiger Larsen

Fungerende Generalsekretær                                               Leder Region Øst

Vedlegg: Båtlivundersøkelsen 2012