7 gode grunner til å kontrollere havneanlegget

7 gode grunner til å kontrollere havneanlegget

Et havneanlegg er en stor investeringer for en båtforening og krever jevnlig vedlikehold, da de ofte ligger utsatt til for vær, vind, is og saltvann. Slik unngår du skader:

  1. Hyppige kontroller kan avdekke feil og mangler før reparasjonskostnadene blir unødig store.
  2. Jevnlig vedlikehold kan forhindre at personer kommer til skade ved at planker i toppdekket  knekker på brygger og utriggere, og at utriggere løsner i innfestingen når personer beveger seg på dem o.l.
  3. Manglende tilsyn kan føre til skader som forurenser det ytre miljø. Når fortøyninger ryker og anlegg forflytter seg, kan f.eks. miljømyndighetene kreve at betongelementer må tas opp og fjernes. Noe som kan påføre foreningen mye arbeid og store kostnader.
  4. Skader på havneanlegg kan ofte medføre store ulemper og merarbeid: Flytting av båter, finne nye midlertidige opplagsplasser med mere.
  5. Om båteiere, naboer og andre mener at båtforeningen er årsak til skader og tap vil de kunne rette ansvars-søksmål mot foreningen.
  6. Kontroll av strømsøyler og kabler kan forhindre jordfeil/skader på båter.
  7. Om havneanlegget er dårlig vedlikeholdt og får skader kan forsikringsselskapet kreve avkorting i utbetaling av forsikringsoppgjør og dermed påføre foreningen store kostnader som de må dekke selv.

Så ta godt vare på havneanlegget og sørg for at havneanlegget får årlige kontroller og at dette er godt dokumentert.

Vi anbefaler vedlagte kontroll-/sjekkliste av flytende havnemateriell. Erfaringer viser at det er mye lettere å gjennomføre en sjekk av anlegget når en har et skjema å følge. En unngår også å glemme viktige sjekkpunkter. Ved å benytte dette skjemaet stiller man sterkere ved en forsikringsskade og  ved en eventuell ansvarssak.