Båtpolitikk

KNBF har engasjert seg sterkt overfor Stortinget, departementer og direktorater siden starten av 2015. Nedenfor er en liste over våre aktiviteter, men flere av sakene er omtalt i egne nyhetsmeldinger her på vår hjemmeside.


2019

Mjøsas behov for båt- og opplagsplasser er stort
Lover flere båtplasser i Oslo
Vestfold-politikerne vil verne opplags- og båtplasser
Ap og Høyre støtter sentralt båtregister
Båtpolitiske debattmøter
KNBF og Senterpartiet i samme led
KNBF i møte med FrP
KNBF møtte regjeringspartiet Høyre
KNBF møtte nøkkelpersoner i Arbeiderpartiet
Enige om veien videre for båtlivet


2018

KNBF i møte på Stortinget
Møte om statsbudsjettet


2017


19. jan. Innspill til ny returordning om returordning for fritidsbåter hos Avfall Norge

Interesseorganisasjonen Avfall Norge (som representerer avfallsbransjen i Norge) inviterte til møte om ny returordning for utrangerte fritidsbåter. KNBF deltok på vegne av båtfolket sammen med NORBOAT og friluftsråd. Møtet ble innledet av statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet. Han orienterte om departementets arbeid for å finne en fremtidig god løsning for miljøet på dette området.
Møtet ble avsluttet med en debatt, hvor KNBF blant fremmet sine synspunkter


26. jan. Returordning for fritidsbåter i Klima –og Miljødepartementet

Klima- og Miljødepartementet avholdt innspillmøte om ny returordning for fritidsbåter 26. januar. Der deltok aktører fra båtbransjen, avfallsselskaper, Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet og maritime organisasjoner. KNBF og Seilforbundet var begge til stede og talte båtfolkets sak.


Møtet ble innledet og avsluttet av statssekretær Lars Andreas Lunde. Det ble holdt korte innlegg fra 10 aktører om hva de mente var viktige kriterier for en ny returordning for kasserte fritidsbåter. KNBF holdt et slikt innlegg for å ivareta båteiernes interesser hovedpunkter var;


⦁ Involvering. Departementet gis honnør for å ha startet en reflektert og nyansert arbeidsprosess hvor de involverte får være med.


⦁ Robust ordning. Det var viktig å ikke gå for fort frem – en må sikre en robust, motiverende og langsiktig god ordning.


⦁Vrakpant. Det er viktig å ha en vrakpant for å motivere til innlevering av gamle båter. Vrakpanten må være så stor at den dekker transportkostnader og enda gir en pant.


⦁ Sjø-nære innleveringssteder. Må være enkelt for båtfolk å levere sin gamle båt. Større båtforeninger og båtverksteder kan fungere som mottaksstasjoner. Her kan båten tømmes for miljøskadelige stoffer som bensin, diesel og frostvæske.


⦁ Bred deltagelse. Alle båteiere må involveres – stor som liten båt. Båtparkens volum finnes blant de små båtene ned til kano, kajakk og seilbrett. Det finnes mer enn 750.000 fritidsbåter i Norge (Kilde: Båtlivundersøkelsen 2012.


⦁ Bred finansiering. En ny returordning bør finansieres ved et spleiselag;

  1. Det offentlige (grunnfinansiering av historisk avfall og etablering av ny ordning)
  2. Miljøavgift ved kjøp av nye båter (som for el-artikler)
  3. Registeravgift
  4. Årlig økonomisk bidrag fra forsikringsselskapene, da disse også vil kunne ha stor nytte av et båtregister


20.april 2017. Fritidsbåtkonferansen i Haugesund


Vår visepresident Jan Inge Kleppevik ledet den politiske paneldebatten og generalsekretær Endre Solvang hadde to innlegg: Dagsaktuelle saker for KNBF og hva gjør KNBF for å hindre ulykker til sjøs. I sitt første innlegg kom han inn på at det nå blir gjennomført en ny båtlivsundersøkelse som vil bli presentert på Fritidsbåtkonferansen i 2018. Videre er vi også glad for at vi sitter i programkomiteen for Fritidsbåtkonferansen og har mulighet til komme med innspill på viktige saker.


23. mai Stortinget drøfter vrakpantordning for fritidsbåter

Fremskrittspartiet og Høyre arrangerte i samarbeid med KNBF et politisk seminar om den forestående returordningen for fritidsbåter. På møtet deltok 30 aktører fra organisasjonene, offentlige etater og båtbransjen. Fra KNBF og medlemsforeninger stilte 9 deltakere

Møtet ble innledet av Jan Henrik Fredriksen (Frp) og Kenneth Svendsen (Frp) som redegjorde for hensikten med møtet: Å sette fokus på det viktige offentlige utviklingsarbeidet som nå pågår og få flere innspill fra organisasjonene og båtbransjen. Jan Henrik Fredriksen sa i sin innledning at vrakpantordningen ville bli en sak med mange høringer. Og at det var viktig å ta hånd om avfallet, slik at nye arbeidsplasser kunne opprettes og at resirkulert glassfiber ble til nye fullverdige produkter. Og der målet var å få båtfolket til å bli mer miljøvennlig. Han kom også inn at Frp og Høyre hadde sørget for bidraget på 300 mill. kroner til vraking av fritidsbåter. Og at økningene av støtteordningen som nå var bevilget til Hold Norge Rent nå var opp i et beløp på 35 mil. kroner etter en beskjeden start på 7,5 mill. kroner i 2015


Odd Henriksen(H ) stilte som reserve for regjeringen og kom inn på alle de store utfordringene som utrangerte båter utgjør for miljøet. Og sa i sitt innlegg at bevilgingen på 300 millioner kom som en ramme for å få i gang en panteordning, der utgangspunktet var å betale for utrangerte båter. Etter hvert har flere problemstillinger kommet fram på bordet, som måtte løses og som Klima og Miljødepartementet nå ser på. Og som de etter hvert vil komme forslag til løsning på:


⦁ Hvem skal ta imot utrangerte båter?

⦁ Har vi mottaksapparat for vraking av båter?
⦁ Hvordan skal pengene fordeles mellom båteier og mottaksapparat?
⦁ Hvordan kan vi være sikker på eierskap på innlevert båt?
⦁ Hvordan kan vi utnytte glassfiberen?


Generalsekretær i KNBF Endre Solvang hadde et innlegg om: Båtliv i Norge – faktagrunnlag for offentlig planlegging, der han dro oss gjennom hva «Båtlivsundersøkelsen» ga svar på. Og redegjorde for at:


⦁ Hver 4. norske husholdning har båt
⦁ Annenhver nordmann er knyttet til båt
⦁ Og at naturopplevelsen var det viktigste


En ny trend vi ser for båtlivet framover er delingsøkonomi, der det vil bli attraktivt å leie båt i noen timer, en dag eller en uke i ferien. Han fortalte at båtparken hadde en samlet verdi på 7,5 milliarder kroner i 2012.


Endre Solvang (KNBF) avsluttet runden med innlegg før den politiske debatten med:
Hvordan skape en robust og motiverende vrakpantordning?


Den politiske debatten ble ledet av visepresident Jan-Inge Kleppevik (KNBF)


Politikerne fra FrP var enige om at det var viktig å rydde opp i gamle båtvrak, men usikre på om miljøavgift og at register på nye båter var veien å gå. Det kunne lett bli mulighet for å la dette bli en melkeku for staten. De henviste til at de 2004 sørget for å fjerne det statlige båtregisteret. Høyre hadde en litt annen tilnærming om at forurenser må betale. Og at det måtte på plass en vrakpantordning. Det er viktig for organisasjonene å følge med framover og ha vrakpantordningen høyt opp på dagsorden, slik at det ble en god ordning for båtfolket. Om glassfiber var en utfordring i dag, var håpet at glassfiber framover skulle skape verdier og føre til lønnsomme mottaksbedrifte


21. juli 2017 KNBF foreslår UP til sjøs
Antall politibåter på vannet er svært få fastslår NRK som hovednyhet på Dagsrevyen 20. juli. Enkelte politidistrikter har engang ikke en eneste operativ båt. Sjøpolitiet nedprioriteres i forhold til andre tjenesteområder. Antall kontroller til sjøs er redusert med 43 % fra 2015 til 2016 viser politiets egen aktivitetsstatistikk. Dette på tross av at politiet er tilført betydelig ekstra ressurser de siste år. KNBF ønsker å snu denne trenden. Derfor foreslår forbundet, nok en gang, å opprette et Utrykningspoliti på sjøen.

Det har vært flere media-innslag på NRK fredag i forrige uke hvor KNBF har deltatt:

NRK Dagsnytt (21. juli, 07:30): KNBF ønsker UP på sjøen:


https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/NPUB12014517/21-07-2017


Intervju med blant annet generalsekretær Endre Solvang, KNBF.


NRK Dagsnytt atten (radio fredag 21.juli, 18:00): Få politibåter:

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten#t=10m18s


Debatt-program hvor politimester Hætta (Vest-Finnmark), stortingsrepresentantene Anders B. Werp (H) og Kjersti Toppe (Sp) deltok, i tillegg til KNBF ved generalsekretær Endre Solvang.


NRK Østfold (nyheter fredag 21. juli) - UP på Sjøen:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99072117/21-07-2017#t=7m44s
Intervju med blant annet generalsekretær Endre Solvang, KNBF.


27. juli KNBF Inviterer til båtpolitisk debattmøte i Oslo 31. august
KNBF har invitert alle partier til debatt om deres holdning til skattelegging av båtforeninger og bevaring av viktige havne- og opplagsplasser.


Møtet finner sted hos Oslo Motorbåtforening på Karenslyst 31. august kl.18. Til den spennende debatten er invitert stortingspolitikere fra alle partier. Allerede nå vet vi at FrP stiller med finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi. KNBF inviterer alle medlemsforeninger og deres medlemmer til møtet. Vi har også invitert representanter for Norges Båtbransjeforbund (NORBOAT), Norges Seilforbund (NSF), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Oslofjordens Friluftsråd (OF).


Her kan du se hele debatten!2016

14. april. Fritidsbåtkonferansen i Haugesund.
Vi deltar for første gang i programkomiteen. Konferanse om med tema havnesikkerhet. Tema ble presentert på NRK. lokal tv og i Dagsrevyen samme dag.


Møte med sakkyndig råd for fritidsbåter.
Diverse sjøsikkerhetstema, bl. a. havarikommisjon fritidsbåt.


Møte med Stortingsrepresentant Magne Rommetveit:
Tema: Havarikommisjon for fritidsflåten


4. mai. Politisk debatt på Båttinget med 3 politiske partier.


⦁Tema 1: Skattelegging av maritimt friluftsliv.
⦁Tema2: Utvikling, bevaring eller fjerning av havne – og opplagsplasser


9. mai. Sjøsikkerhet i Stortingets spørretime.

Initiativtaker: Magne Rommetveit


12. mai. Stortingets Spørretime:
Sjøsikkerhet fritidsbåt for første gang. Næringsminister Monica Mæland utfordret av stortingsrepresentant Magne Rommetveit, Ap, om sjøsikkerhet for fritidsflåten.


14. juni. Stortinget: Dokument 8 – forslag om bedre sjøsikkerhet.

5 stortingsrepresentanter fra Ap reiser forslag fra KNBF om behovet for en havarikommisjon/ulykkesgruppe også for fritidsflåten.


29. juni. Stortinget. Arbeiderpartiet setter fokus på sjøsikkerhet til den voksende fritidsflåten


1. juli. KNBF sender høringssvar til Nasjonaltransportplan 2018-2029


29. juli. Oslo Kommune. Blå miljø-containere i båthavner gjeninnføres.

KNBF vant mot Oslo Kommune.


1. sept. Stortinget:
KNBF deltar på seminar om Friluftsmeldingen og ivaretar de maritime friluftsinteresser. Endre Solvang holder innlegg om båtlivets betydning.


2. sept. Stortinget: Protest mot mulig økte miljøavgifter.
KNBF sender protestbrev til alle stortingsgrupper og utvalgte stortingspolitikere mot økte miljøavgifter.


11. sept. KNBF på halvårsmøte i Nordiska Båtrådet, Helsingfors. Ivaretar norske interesser.
Aktuelle tem er båtskatt, krav til vest, båtførerbevis, kasserte fritidsbåter, miljødirektiv frå EU og ulykkesstatistikk.


23. sept. Møte med Klima- og Miljødepartementet. Statssekretær Lars Andreas Lunde.


Saker:

  1. KNBFs synspunkt på utrangerte fritidsbåter
  2. Manglende nasjonale utslippskrav på spyleplasser for fritidsbåter
  3. Støtte til prosjektstilling til miljøkoordinator i KNBF
  4. Båtlivsundersøkelsen 2017. Ønske om støtte


21. okt. KNBF på møte i European Boating Association, Wien. Ivaretar norske interesser. Aktuelle saker er International Certificate og Competence (ICC), End og Life Boats (ELB), miljødirektiv fra EU, regelverk for utenlandske båter og ulykkesstatistikk.


11.nov. Brev til Stortingsgruppen Transport- og Kommunikasjonskomiteen og utvalgte stortingsrepresentanter. Emne: Statsbudsjettet for 2017. Urimlig økning av miljøavgifter for båtfolk, levert av Venstre og Krf.


Geir Giæver


2015

10. feb. Politisk seminar på Stortinget.
Arrangert av H/FrP i samarbeid med KNBF. Stortingsrepresentant Kari Raustein, FrP, tilrettelegger. Tema: Norsk Fritidsbåtliv.


16. april. Møte i Sakkyndig Råd for fritidsbåt, Sjøfartsdirektoratet, Haugesund.
Diverse sjøsikkerhetstema.


16. og 17. april Fritidsbåtkonferansen 2015.Innlegg av Endre Solvang om KNBFs båtlivsundersøkelse. Og visepresident Egil. Kr. Olsen deltok i paneldebatten om sjøsikkerhet.


3. juni. Møte med Sjøfartsdirektør Olav Akselsen, Oslo.
KNBF møtte sammen med Ole Petter Parnemann, ansvarlig for politiets sjøtjeneste i Politidirektoratet i samtaler med Sjøfartsdirektoratet.


Saker:


1. Ny båtlivsundersøkelse 2016.
2. Havarikommisjon også for fritidsflåten.
3. Styrking av fritidsbåtarbeidet i Sjøfartsdirektoratet.
4. Felles fartsgrenser langs kysten.
5. Produsentkontroll av fritidsbåter.
6. Vestsaken.
7. Fritidskonferansen 2016


24. aug. Møte med Kystdirektør Kirsti Slotsvik, Ålesund.
Tema samarbeid, bedre underlag for ulykker til sjøs, felles fartsgrenser til sjøs, og «Ny båtlivsundersøkelse»


2. sept. Debattmøte med politikerne i Oslo, Oslo Motorbåtforening.
Tema: Fjerning av havne- og opplagsplasser i Oslo


10. nov. Politisk seminar på Stortinget.
Arrangert av H/FrP i samarbeid med KNBF. Stortingsrepresentant Ove Trellevik, H, tilrettelegger.
Tema: Bedret sjøsikkerhet.

Presse    Send oss e-post    english