2,6 milliarder til Kystverket

16 oktober 2018
2,6 milliarder til Kystverket

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 foreslås en økning på 40 millioner kroner til Kystverket.

Gjennom tildelingen skal arbeidet med en sikrere og mer effektiv og miljøvennlig sjøferdsel finansieres, i tillegg til forurensningsberedskap. Kystverket får dermed midler til å videreføre tre farledsprosjekter, og to fiskerihavnprosjekter, samt tildekking av ubåten (U-864) ved Fedje.

50 millioner kroner er foreslått satt av til en tilskuddsordning for effektivisering og miljøtiltak i havner. Hensikten er å effektivisere havner og bidra til at flere transportører velger å frakte gods sjøveien framfor på veiene. Slik skal transporten dermed blir mer miljøvennlig.

– Vi gleder oss over en positiv økning i budsjettet, som vi ser frem til å forvalte på en god måte til oppgavene vi skal løse. Vi vil fortsette med å utvikle oss og bli mer effektive, samtidig som vi leverer enda bedre tjenester og tiltak, forteller kystdirektør Per Jan Osdal til Kystverkets egne nettsider.

KystverketFOTO: Kystverket

Dette er de viktigste prosjektene:

Vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner
Kystverket har redusert vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinstallasjoner de senere år. I budsjettet for 2019 har Regjeringen foreslått å øke rammen med 40 millioner kroner.

Tilskuddsordning for effektivisering og miljøtiltak i havner
Havnene kan dermed søke om støtte til tiltak for arbeid med:

  • Havneinfrastruktur, som kaifront, fortøyningsplass, ramper, utfylling og automatiske fortøyningssystemer.
  • Tilgangsinfrastruktur fra vei til sjø, som Smartgate og kommunikasjon mellom aktørene i havna.
  • Mudring.

Tilskuddsordning godsoverføring
Tilskuddsordning for overføring av gods fra veg til sjø blir foreslått bevilget 77,4 millioner kroner. 

10 millioner til planlegging av fiskerihavner
Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektering av fiskerihavnetiltak, for å bidra til kontinuitet i planleggingen av nye fiskerihavneprosjekt i en overgangsperiode når fiskerihavnene overføres til de nye regionene.

30 millioner til utviding av VTS-områder
Kystverket bevilges rundt 30 millioner kroner årlig for å utvide tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. I første omgang investerer Kystverket i radardekning i spesielt risikoutsatt farvann ved Florø og Måløy.

Bør satses mer på fritidsbåtliv

KNBF etterlyser i forbindelse med tildelingen en større satsning innen fritidsbåtsegmentet. I over 30 prosent av norske hjem finnes en eller flere fritidsbåter, som dermed omfatter store deler av befolkningen. Med mer enn 900.000 fritidsbåter i Norge fordelt på disse husstandene, er antallet båter og båteiere betydelig. KNBF mener at dette i større grad bør reflekteres i statsbudsjettets midler.

Det økende antallet båteiere og ikke-kommersielle aktører på sjøen viser at det er et behov for en andel øremerkede midler til fritidsbåtleder, havne/opplagsplasser for fritidsbåter og andre tiltak rettet mot fritidsbåtflåten.

Artikkel av

Tom Ruud
16 oktober 2018

Del artikkelen