KNBF tar i mot søknader om momskompensasjon for 2018

25 mai 2018
KNBF tar i mot søknader om momskompensasjon for 2018

KNBF tildelte mer enn 7,5 millioner til 243 medlemsforeninger som søkte momskompensasjon i 2017. 

Det stilles heller ikke i år krav om innmelding av lokalledd i Frivillighetsregisteret. Medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen for 2018 må sende inn regnskap og revisjonsberetning til KNBF sekretariat innen 15. juni. KNBF sender
felles søknad og fordeler momskompensasjon til medlemsforeninger i slutten av desember. KNBF anbefaler alle foreninger om å søke.

Bakgrunn
KNBF mottok og fordelte vel 7,5 millioner "momskroner" til 243 medlemsforeninger i 2017. I 2017 hadde ordningen ca. 1,3 mrd. som ble tilbakeført landets frivillige organisasjoner etter søknad. KNBF koordinerer søknadsprosessen for sine 360 medlemsforeninger. Medlemsforeningene må også i 2018 søke gjennom KNBF sentralt. Total søknadssum for 2017 var 1,7 milliarder og refusjon ble 73 % av søknadsbeløp.

Sentralledd og lokalledd
Kulturdepartementet har stilt krav om at organisasjoner (lokalledd) som er med i ulike forbund (sentralledd), skal fremme sin søknad om momskompensasjon felles via sitt sentralledd. De ulike forbund skal også gå god for riktigheten av innsendte regnskapstall for hele sin organisasjon. Videre skal sentralleddet fordele tildelt kompensasjonsbeløp tilbake til lokalleddene. Dette innebærer at KNBF viderefører sin sentrale rolle i arbeidet med å sikre 360 medlemsforeninger sin andel av momskompensasjonen. KNBF er også pålagt kontrolloppgaver av det offentlige, noe som stiller krav både til bruk av tid, kompetanse og system for å håndtere disse oppgavene. Koordineringsrollen til KNBF letter arbeidsbyrden betydelig for medlemsforeningene med å få tilbakeført kompensasjon for moms.

Ikke kompensasjon på investeringer
Frivillige organisasjoner får heller ikke momskompensasjon for investering i bygg, anlegg og eiendom for 2018. Begrunnelse for dette er at man ønsker å prioritere kompensasjon av moms på driftsrelaterte kostnader, dvs. selve driften av en frivillig organisasjon. For båtforeninger betyr dette at investeringer i bryggeanlegg er unntatt momskompensasjon. Dette har KNBF protestert kraftig på, men ikke blitt hørt. På den annen side vil man få momskompensasjon for årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for bryggeanlegg.

Avkortning
Alt tyder på at regjeringen har tilført ordningen for lite midler også i 2018. Avkortningens størrelse vil avhenge av hvor mange som søker kompensasjon i 2018 og beløpet det søkes om. En regner med en refusjon på noe mer enn 70 % for 2018. Det ligger nå vel 1,33 milliarder til fordeling blant landets 70.000 frivillige organisasjoner. Mer enn 20.000 av disse søker momskompensasjon.

Revisorkrav
Medlemsforeninger med omsetning på mer enn 5 millioner kroner må i 2018 ha offentlig godkjent revisor. Det betyr at valgte revisorer ikke godtas for disse. Dette kravet gjelder ikke foreninger med omsetning på inntil 5 millioner.

Søknadsfrist 15. juni
Alle medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen må sende inn resultatregnskap med balanse for 2017 inkl. signert revisjonsberetning til KNBF innen 15. juni. Vi håper alle medlemsforeninger vil delta, da dette er "gratispenger" som vil være med å styrke aktiviteten i medlemsforeningene. Søknader bes sendt på  og merket «Søknad m navn».

Allerede sendt inn søknad?
Det er allerede kommet inn en del søknader. Har din båtforening alt søk, kan dere se bort i fra denne påminnelse.

Mer informasjon
Du kan finne mer informasjon om momskompensasjon på
 https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensas-ordning .

Har du spørsmål kan disse rettes til Endre Solvang på  eller 22 35 68 00

Artikkel av

Super User
25 mai 2018

Del artikkelen