KNBF i møte med FrP

17 april 2019
KNBF i møte med FrP

Den 10. april åpnet stortingsgruppen i FrP dørene for båtpolitisk møte med Kongelig Norsk Båtforbund.

Forbundet arbeider aktivt med å tale båtfolkets sak på den politiske arena. Første steg var å sende politiske brev til fylkespartier i landet fra våre syv regioner. Deretter fulgte et populært båtpolitisk seminar på Stortinget 10.2. Tredje fase utgjøres av politiske møter med landets fire største partier denne våren. Denne gang var turen kommet til landets tredje største parti – FrP. Deres stortingsgruppe tok imot forbundet med fem stortingsrepresentanter og to rådgivere. Disse var:

• Tor André Johnsen, fra Hedmark, Transportkomiteen
• Dagfinn Henrik Olsen, fra Nordland, Transportkomiteen
• Morten Stordalen, fra Vestfold, Transportkomiteen
• Himanshu Gulati, fra Akershus, Justiskomiteen
• Bård Hoksrud, fra Telemark, Finanskomiteen

møtefrp1Fra venstre Himanshu Gulati, Endre Solvang, Bård Hoksrud, Birger Schjølberg, Dagfinn Henrik Olsen og Tor André Johnsen.

I tillegg deltok de politiske rådgiverne Veronica Isabel Pedersen fra Transportkomiteen og Thor Magne Bostad fra Kulturkomiteen. Fra KNBF stilte finansleder Birger Schjølberg og generalsekretær Endre Solvang.

Stortingsrepresentant Johnsen ønsket alle velkommen og takket for at noen arbeidet med å sette fritidsbåtlivet på den politiske dagsorden. Spesielt viktig var den oppdaterte faktainformasjon som ble gitt om norsk båtliv innledningsvis fra Båtlivundersøkelsen 2018. Dette dannet rammen for møtets øvrige båtpolitiske tema. Det var stor enighet på møtet om de vedtak og regler som Stortinget, departementer og maritime etater fatter, må bygge på et solid faktagrunnlag og ikke synsing eller politiske fanesaker. Innskrenkning av frihetsgrader for båtfolket må ikke skje med mindre det beviselig fører til samfunnsnytte som færre ulykker og dødsfall. Å bevare våre verdifulle muligheter for naturopplevelse, frihet, ro og rekreasjon er av uvurderlig verdi for båtfamilier så vel som for hver enkelt.

Møte FrP 2

Eiendomsskatt på flytebryggeanlegg
KNBF orienterte om utfordringene båtforeninger har med ivrige kemnere som flittig ilegger eiendomsskatt til båtforeninger år etter år, for så å gi de samme fritak etter at forbundet har sendt klage. Hittil har KNBF greid å sikre fritak for alle medlemsforeninger som har søkt. I denne saken lovet en samstemt FrP-representasjon å ta affære og arbeide for å få til en endring i forståelsen av eiendomsskatteloven. KNBF skal hjelpe til med å lage et skriv som viser hvor i lovens unntaksbestemmelser man kan nevne båtforeninger.

Møte FrP 3

Redusert momskompensasjon til småbåthavner
En annen kjernesak for KNBF dette året er innstramminger i momskompensasjon for seil- og båtforeninger. Saken gjelder deres driftskostnader knyttet til å tilby havneplasser for egne medlemmer, men ikke gjestehavnplasser. Også denne saken synes FrP var ille, da det vil ramme båtfolket og kyst-Norge urimelig hardt. KNBF vil oversende en saksdokumentasjon som beskriver de urimelige endringene for småbåthavner. Partiet lovte å ta denne saken opp med sine regjeringspartnere, men anbefalte også at KNBF ba om et møte med Venstre som styrte Kulturdepartementet. Det kan vi love at vil bli gjort.

Bevaring av havne- og opplagsplasser
Avslutningsvis poengterte forbundet viktigheten av å bevare avgjørende havne- og opplagsplasser, særlig i pressområder. Likeledes ble tatt opp betydningen av å få anledning til etablere naust og brygger i grisgrendte strøk og at ivrige fylkesmenn ikke får anledning til å nekte slike søknader lenger i strandsonen, uten å ha viktige grunner for dette. Til dette siste heiet FrP på forbundets innspill og de ville tydelig støtte båtfolkets syn og interesser. KNBF takker FrP for et godt tilrettelagt første møte. Partiet vil, sammen med de øvrige partier, bli invitert til båtpolitiske debattmøter flere plasser i landet før kommune- og fylkestingsvalget 9. september.

Artikkel av

Andersen
17 april 2019

Del artikkelen