KNBF møtte regjeringspartiet Høyre

05 april 2019
KNBF møtte regjeringspartiet Høyre

28. mars var det klart for årets andre politiske partimøte for KNBF - denne gang med Høyre.

Fra statsministerens parti møtte generalsekretær John-Ragnar Aarset, stortingsrepresentant i kommunal- og forvaltningskomiteen Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant i forsvars- og utenrikskomiteen Ingjerd Schou, politisk rådgiver Tor Arne Johansen Morskogen, kommunikasjonsrådgiver Christian Laland og seniorrådgiver Kjersti Tollersrud Omejer. Fra KNBF deltok finansleder Birger Schjølberg, styremedlem KNBF Vest Roald Stigum Olsen og generalsekretær Endre Solvang.

 

IMG 1065

 Fra venstre Endre Solvang, Birger Schjølberg, Ingjerd Schou, John-Ragnar Aarset, Thor Arne Morskogen og Roald Stigum Olsen.

Det ble fra KNBF sin side fremholdt at det var svært oppmuntrende at Høyre kunne møte oss med en så sterk delegasjon på høyt nivå til tross for en politisk møtedag der flere viktige saker hadde dukket opp. Ekstra hyggelig var det at Ingjerd Schou, som tidligere er hedret av KNBF, også hadde anledning til å delta på deler av møtet.

Dette er det første møtet KNBF har hatt med Høyre på høyt politisk og organisastorisk nivå. Ikke minst er vi meget takknemlig for hjelpen med å få fjernet den tidligere HK-avgiften og at Havarikommisjonen Sjøfart nå også skal behandle fritidsbåtulykker. Gjennom presentasjonsvideo og i innlegg ble KNBF introdusert som den klart største organisasjonen for fritidsflåten med 46.000 medlemmer og med en sterk medlemsvekst de senere årene. Organisasjonen er landsdekkende. I tillegg har man et sterkt samarbeid på forbundsnivå med Norges Seilforbund. Således representerer KNBF en meget betydelig del av av den norske fritidsflåten i kystnasjonen Norge. De aller fleste medlemmene er medlemmer via båtforeninger som er tilsluttet organisasjonen og som er ikke-kommersielle foreninger som baserer seg på dugnadsarbeid og frivillighet.

 

IMG 1061

 Fra venstre Roald Stigum Olsen, Endre Solvang og Borger Schjølberg.

Båtlivet i Norge
Det er nå mer enn 900.000 fritidsbåter i Norge. Det betyr også at ca 31 % av norske husholdninger eier en eller flere fritidsbåter. Fritidsbåtflåten i Norge er i sterkt vekst. I 2011 var det 24,5 % av husholdningene som eide fritidsbåter. Båtlivet tilfører samfunnet betydelige skatter og avgifter gjennom kjøp og forbruk av fritidsbåt. Dette representerer en verdiskapning på om lag 10 milliarder, og en båtpark til en verdi av ca 75 milliarder. I tillegg til dette kommer bryggeanlegg til en anslått verdi av 8 milliarder og en årlig omsetning på 450 millioner. Båtfolket bidrar også med veibruksavgifter for drivstoff uten direkte gjenytelser i form av f.eks. bedre og tryggere seilingsleder. Fritidsbåtflåten er åpenbart med på å kunne sikre både bosetting og f.eks. butikk og handel på utsatte steder i kyst-Norge, og vi både representerer og bidrar til båtturisme langs kysten. Sammenlignet med f.eks. cruice-passasjerer representerer den enkelte fritidsbåtturist avkastninger som ikke er mindre enn cruise. Ikke minst representerer fritidsbåtbruk også en helt nødvendig og uvurderlig beredskap ved spesielle hendelser i kystområder.

Et båtliv under press
KNBF hadde tre kjernesaker på møtet, hvor en ba Høyre om bistand til å få ryddet opp i forhold som hemmet båtfolkets aktivitet:

1. Endret forskrift momskompensasjon 2019
Kulturdepartementet har innført en justert forskrift for momskompensasjon til frivillige organisasjoner fra 1.1.2019. Dette forståes av enkelte til at båt- og seilforeningers kostnader med å tilrettelegge havneplasser for egne medlemmer ikke lenger skal gi momskom-pensasjon. En slik tolking oppleves helt urimelig for båtfolket. Dette har med ideelle båtforeningers kostnader å gjøre. I slike foreninger kan medlemmer f.eks. aldri "tjene" noe som helst på båtplassene sine. Slutter en medlemshusstand å ha båt, får man 0,- kroner igjen for den inngangsbilletten man i sin tid betalte til foreningen. En slik tolking vil dessuten bli feil og urettferdig i forhold til f.eks. brøytelag på fjellet som hytteforeninger måtte etablere. En slik tolking vil også åpenbart svekke de frivillig drevne båtforeninger i forhold til profesjonelle marinaer som fører momsregnskap og får fradrag for inngående moms. Dette fører således til en uheldig konkurransevridning som ikke er akseptabel. Videre vil det også går ut over nettet av gjestehavner, nødhavner og beredskapshavner som de ideelle båtforeningene representerer. Helt umulig blir det også når vi vet at det i alle båtforeninger også er seilbåter som ikke skal rammes av momsproblematikken.
KNBF mener klart at den justerte forskriften om momskompensasjon fra 1.1.2019 ikke skal tolkes innskrenkende i forhold til de ideelle båtforeningene, at praksis fortsetter som før og ikke endres og at dette gjøres kjent for aktuelle offentlige instanser.
KNBF anmoder sterkt om at praksis blir som tidligere og at tolking om dette presiseres.
KNBF overleverte et notat om denne problemstillingen til Høyres representanter.

2. Eiendomsskatt
Båtforeninger, som er almennyttige, ideelle og ikke-fortjenestebaserte frivillige organisasjoner, trenger et nasjonalt vern mot å bli ilagt kommunal eiendomsskatt. Dette kan gjøres ved en enkel justering av eiendomsskatteloven ved at det i unntaksbestemmelsene f.eks. innføres ordet "båt"foreninger.

3. Innsigelses-saker
Vi opplever stadig nedbygging av havne- og opplagsplasser for fritidsbåter i Norge. Dette er særlig sterkt i pressområder. Ressurssvake båtforeninger, drevet på dugnad og frivillighet, har lite å stille opp mot kapitalsterke profesjonelle eiendomsselskaper som er ute etter utbygginger i sjønære områder, eller det "offentlige" med infrastruktur der man ikke vurderer småbåthavner som "viktige" nok. Samtidig opplever vi at mange får problemer med å kunne få bygge ut nødvendig naust og havne- og bryggeanlegg i sjønære områder. Fritidsbåtsektoren opplever således stadig å bli nedprioritert og å bli møtt med innsigelser, ikke minst fra Fylkesmannen. Båtfolket trenger derfor en sterkere politisk stemme og politisk vilje til å få snudd denne utviklingen.

Aksjon fra Høyre
KNBF opplever møtet med Høyre som svært positivt og KNBF har allerede fått tilbake-melding om at notatet om uheldig tolking av ny forskrift om momskompensasjon er overlevert til Høyres medlemmer i familie- og kulturkomiteen. I forhold til kommunal eiendomsskatt på båtforeningsanlegg er problemstillingene oversendt til Høyres Ove Trellevik som blir den som arbeider videre med dette. Når det gjelder innsigelser som rammer båtforeninger, opplever vi at Høyre prinsippielt deler KNBFs syn.

Artikkel av

Andersen
05 april 2019

Del artikkelen