KNBF og Senterpartiet i samme led

20 juni 2019
KNBF og Senterpartiet i samme led

Vi er enige i overraskende mange og viktige båtpolitiske saker, var konklusjonen etter et langt og fyldig møte mellom KNBF og Senterpartiet på Stortinget tirsdag 17. juni.

KNBFs møtemaraton med politiske partier på Stortinget, som startet på nyåret, har bevisstgjort og informert sentrale politikere om hvor viktig det er å ha en solid båtpolitisk plattform. KNBF har presentert seg selv, sine båtpolitiske standpunkter, og fremmet de aller viktigste sakene, som tiltak for sjøsikkerhet, kampen om (båt)plassen (og opplagsplassene) i strandsonen og en fritidsbåtvennlig skatte- og avgiftspolitikk. Så også i møtet med Senterpartiet, som troppet opp med en relevant delegasjon: stortingsrepresentantene i Transportkomiteen, Siv Mossleth og Bengt Fasteraune, samt ordfører Geir Inge Lien i Vestnes kommune og partiets transportpolitiske rådgiver, Nils Ramsøy.

KNBF frontet de viktigste sakene
Etter å ha gjennomgått Båtlivsundersøkelsen fra 2018, som blant annet viser en sterk økning i antall fritidsbåtbrukere fra 2011, gikk KNBF-ledelsen gjennom de viktigste sakene:

– Kamp om områdene i strandsonen i pressområder som Oslofjorden og områdene rundt de største kystbyene. Boligutviklere og kommuner ønsker utbygging på bekostning av båtforeningenes tomter, parkerings- og opplagsplasser.
– Arbeidet for fortsatt momskompensasjon for båtforeningene tross nytt og vanskelig regelverk.
– Arbeidet for å få en lovendring slik at båtforeninger slipper å søke fritak fra eiendomsskatt.
– Ny sjøsikkerhetsmelding fra Næringsdepartementet legges fram 1. juli, og KNBF har vært med i arbeidsgruppen.
– Nullvisjon for antall ulykker.
– Mer synlig sjøpoliti for å bekjempe døds- og ulykkestallene til sjøs.

Jobb for omregulering!
Senterpartiet ga KNBF innspill om å jobbe for en eiendomsregulering i kystsonen som i sterkere grad ivaretar det organiserte friluftslivet, og dermed båtforeningstomtene langs kysten. Oslos Marka-grensa ble trukket fram som et eksempel på hvordan kommuner kan sette foten ned for utbyggere som er ute etter allment tilgjengelige områder. Partiet støttet tanken om et KNBF-støttete initiativer for å jobbe fram omregulering av tomter eid av ideelle båtforeninger. Målet er sterkt vern mot mektige utbyggere. Senterpartiets to stortingspolitikere, Bengt Fasteraune og Siv Mossleth, foreslo at KNBF tar kontakt med Senterpartiet i andre komiteer for å gå videre med et slikt arbeid.

Gode holdninger = sikkerhet
Generalsekretær i KNBF, Endre Solvang, snakket om forbundets linje i sjøsikkerhetssaker, og understreket hvor viktig det er å legge vekten på forebyggende og holdningsskapende arbeid framfor å endre lover og regler. KNBF vil legge press på lokale myndigheter for å få mer synlig kontrollmyndighet ut på sjøen, enten det er politi eller kystvakt som gjør jobben.
Senterpartiets ordfører i Vestnes kommune, Geir Inge Lien, var opptatt av at KNBF kan legge press på lokale myndigheter for å utrede hvilke andre etater som kan avlaste politi og Kystverket med utføring av sjøtjeneste.

Ja til momskompensasjon, nei til eiendomsskatt
Senterpartiet informerte om at de i fjor fremmet forslag om forbedringer i momskompensasjonen, for å lette forholdene for frivillighetssektoren. Forslaget falt, men partiet ønsker å jobbe videre med saken. En enkel lovendring vil gjøre regelverket smidigere, og Senterpartiet ytret ønske om å jobbe videre med KNBF om saken. Generalsekretær i KNBF, Endre Solvang, orienterte om hvordan forbundet hvert år bruker masse tid på å søke unntak fra eiendomsskatt for båtforeninger i hele landet. Samtlige får fritak etter søknad, og en nasjonal endring er påkrevet, mener KNBF. Finansleder Birger Schjølberg overleverte KNBFs forslag til stortingsrepresentant Siv Mossleth, om en enkel endring i lovverket.

Kjemper for opplagsplasser
Daglig leder i Holmestrand Småbåthavn, Bernt Eriksen, fortalte Senterpartiet om hvordan en av opplagsplassene deres nå er gjenstand for en mulighetsstudie fra kommunen, som planlegger omregulering til annet formål. En alternativ tomt blir utredet for båtopplag, men utbygger har støtt på problemer med grunn- og bunnforhold. Organisasjonsrådgiver Stig Hvide Smith orienterte om den svært pressete situasjonen for båtopplag i hovedstaden, hvor èn tomt i Bestumkilen er eneste gjenværende opplagsplass på fastland nært sentrum.

KNBF Senterpartiet 1

To store delegasjoner utvekslet båtpolitiske ideer og synspunkter på Stortinget tirsdag 7. juni. Fra venstre Senterpartiets ordfører Geir Inge Lien i Vestnes kommune, stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Siv Mossleth og partiets transportpolitiske rådgiver, Nils Ramsøy. Fra høyre daglig leder i Holmestrand Småbåthavn, Bernt Eriksen, organisasjonsrådgiver i KNBF, Stig Hvide Smith, generalsekretær, Endre Solvang, og finansleder Birger Schjølberg.

KNBF senterpartiet

Birger Schjølberg i KNBF gir Senterpartiets Siv Mossleth forslaget til endringer i lovgivningen om eiendomsskatt. I midten politisk rådgiver Nils Ramsøy.

Artikkel av

Andersen
20 juni 2019