KNBF på Stortinget om avslag momskompensasjon

27 desember 2019
Fra venstre: Endre Solvang, Stig Hvide Smith og Egil Kr. Olsen fra KNBF, parlamentarisk leder i FrP Hans Andreas Limi, Helge Orten, leder i Transportkomiteen for Høyre og KNBFs Birger Schjølberg.

Etter møtet med KNBF på Stortinget i forrige uke, vil Høyre og FrP ta opp avslaget på momskompensasjonssøknaden for våre 260 båtforeninger med Kulturkomiteen på Stortinget og med Kulturdepartementet.

Synliggjøring om hvor viktig det frivillig baserte og organiserte fritidsbåtlivet er for opprettholdelse av vår flotte kystkultur, ble møtt med stor forståelse av stortingspolitikerne. Båtliv gir grunnlag for kortreist ferie, fiske og fritid for å bygge god folkehelse, noe som må stimuleres var det enighet om. KNBF sine representanter var meget godt fornøyd med den forståelse som her ble vist og ser meget positivt på vegen videre.

Parlamentarisk leder i FrP Hans Andreas Limi, og Helge Orten, leder i Transportkomiteen for Høyre, møtte president i KNBF, Egil Kr. Olsen, finansleder Birger Schjølberg, organisasjonsrådgiver Stig Hvide Smith og generalsekretær Endre Solvang klokka 10 den 19. desember.

Argumentene i klagen
23. desember sendte KNBF og Båtadvokaten klage til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Budskapet fra KNBF er tydelig: Vi ønsker likebehandling når vi søker om momskompensasjon for våre foreningsmedlemmer.
Båtadvokaten har blant annet brukt følgende argumenter i klagen på avslaget vi mottok fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i begynnelsen av desember:
- Ifølge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, paragraf 5, skal organisasjoner som «også driver virksomhet som faller utenfor ordningen», selv «foreta en avgrensning av hvilke kostnader som skal være med i søknaden». KNBF foretok avgrensninger etter å ha informert tilsynet og søkt veiledning. Ettersom det er foretatt en avgrensning, foreligger det ikke hjemmel for avslag. Det er bare når det ikke er foretatt noen slik avgrensning overhodet, at det foreligger hjemmel for avslag, ifølge forskriften.
- Justert forskrift per 1.1.2019 slo fast at fritidsbåten er å anse som såkalt «privatøkonomisk kostnad». KNBF har bedt om veiledning om hvordan avgrensingen av «privatøkonomiske kostnader» skal skje. Svaret fra Lotteri- og stiftelsestilsynet var at dette måtte forbundet vurdere selv.
- Forskriften sier at det ikke gis kompensasjon til «virksomhet som [...] gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter». Det er helt på det rene at en båtforenings virksomhet ikke gir medlemmene noen fordel av økonomisk art. Ikke minst må det være helt klart at foreningene ikke dekker kostnader for medlemmene.
- KNBFs sekretariat fikk avslag på søknad om momskompensasjon for cirka 500 000 kroner. Dette er kostnader til interessepolitisk arbeid som ble godkjent i perioden 2010-2018. Hvis andre interesseorganisasjoner får momskompensasjon for sitt interessepolitiske arbeid, må også KNBF få det.
- Det er feil å anse en båtforenings havnekostnader som privatøkonomiske. Det er ikke noe alternativ til å ha båten i en båtforening. Alle fritidsbåter kan ikke ligge ved private strender eller i friarealer. Det er hverken forsvarlig eller vil bli godtatt av havnevesen, Kystverket eller Sjøfartsdirektoratet.
- Båtforeninger driver etter ikke-økonomiske prinsipper og tilbyr lokalsamfunnet tilgang til båtplasser til selvkost, understreker dette. Det innebærer blant annet at alle båtbrukere, uavhengig av privatøkonomi, kan delta i fritidsbåtlivet og i friluftslivet på sjøen. Dette oppfyller ikke et privatøkonomisk behov, men et samfunnsmessig behov.
- KNBF mener Lotteri- og stiftelsestilsynet har gjort stikkprøvekontroll på kun sju prosent av underleddene. Avslaget anføres derfor å være tuftet på en utilstrekkelig gjennomgang av søknadsgrunnlaget.
Båtadvokaten har bedt Lotteri- og stiftelsestilsynet om et møte med tilsynet før klagen sendes videre til Lotterinemnda.

Artikkel av

Cecilie Klem
27 desember 2019

Del artikkelen