Næringsminister med fokus på sjøsikkerhet

16 juli 2019
 Næringsminister med fokus på sjøsikkerhet

Sjøfartsdirektoratet overrakte denne uken ny handlingsplan mot fritidsbåtulykker til statsråd Røe Isaksen.

Næringsministeren berømmet arbeidsgruppens høye tempo og poengterte at det vil være et mangfold av tiltak som kan bidra til å få ned ulykkestallene.

næringsminister

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tv. Tar imot handlingsplan fra fung. Sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Det var fungerende Sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim som 16.7 kunne overrekke en fersk nasjonal tiltaksplan for styrket sjøsikkerhet 2019-2023. Dokumentet er på hele 76 sider og presenterer på en systematisk måte ni innsatsområder. Disse er:
• Sikkerhetsutstyr
• Rusmidler
• Sikkerhet ved brygge/havn
• Fart
• Fartøysikkerhet
• Farleder
• Utleie av båt
• Båtførers kompetanse
• Forbedring av faktagrunnlag
Utarbeidelsen av handlingsplanen har skjedd i «Sakkyndig Råd for Fritidsbåt» ledet av Sjøfartsdirektoratet/Kystverket. KNBF har deltatt i arbeidet med president Egil Kr. Olsen og generalsekretær Endre Solvang.

presse

Etter overrekkelsen, som fant sted hos Redningsselskapet på Lysaker, ble det gjennomført en simulert redningsaksjon med mann over bord. Til stede var presse og representanter fra departement, «Sakkyndig Råd for Fritidsbåt» og fra KNBF deltok generalsekretæren.

IMG 5057

Mann over bord-øvelse med Redningsselskapet.

Du kan lese hele pressemeldingen fra Sjøfartsdirektoratet nedenfor.

Pressemelding:
Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. I dag ble planen overlevert ministeren.

- Regjeringen har en nullvisjon for båtferdsel, akkurat som vi har for veiene. Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt. Norge er et friluftsland og det skal være trygt å ferdes på sjøen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Sjøfartsdirektoratet fikk, i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy, i oppgave å utarbeide planen, som har en planperiode fra 2019 til 2023. I tillegg til nullvisjonen, er det satt ett ambisiøst etappemål for første periode: 50 prosent nedgang i antall omkomne forbundet med bruk av fritidsfartøy innen utløpet av planperioden.
-Vi ønsker at alle skal komme trygt hjem når de har vært på sjøen, enten i fritidsbåt eller i en mer profesjonell sammenheng. Det er allerede gjort mye bra holdningsarbeid, og folk er også blitt mer bevisste på egen sikkerhet. At vi nå har fått til en felles handlingsplan vil gjøre samarbeidet om holdningsskapende arbeid enda bedre og mer målrettet, og da tror vi også vi vil se en ytterligere nedgang i antall omkomne, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim
I perioden 2009 – 2018 ble det registrert 351 omkomne, et snitt på 35 dødsfall årlig. De siste årene har det vært en jevn nedgang og i 2018 ble det registrert det laveste tallet omkomne med fritidsbåt så lenge Sjøfartsdirektoratet har ført statistikk på dette feltet. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i 2019 men kun ni omkomne første halvår – en reduksjon på 3 personer sammenlignet med 2018.
De hyppigste ulykkestypene med omkomne er person over bord, kantring, grunnstøting, kollisjon og fall mellom båt og brygge. Arbeidsgruppen som står bak handlingsplanen har valgt å sette fokus på ni innsatsområder:
• Sikkerhetsutstyr
• Rusmidler
• Sikkerhet ved brygge/havn
• Fart
• Fartøysikkerhet
• Farleder
• Utleie av båt
• Båtførers kompetanse
• Forbedring av faktagrunnlaget
Foruten de ni innsatsområdene så har arbeidsgruppen også fremhevet viktigheten av synlig politi og en effektiv redningstjeneste. Gruppen har også på noen områder diskutert om det er behov for ytterligere reguleringer. Eksempler på dette er utleie av båt og kompetansekrav ved føring av fritidsbåter i høy hastighet.
-Dette er områder som også blir omtalt i regjeringens nylige sjøsikkerhetsmelding og Statens Havarikommisjon for Transport sin kartlegging av fritidsbåtulykker som ble publisert i 2019, sier Sørheim.

Dette er Sakkyndig råd for fritidsfartøy:
Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Hovedredningssentralen (HRS), Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), NHO Reiseliv, NORBOAT – Båtbransjeforbundet, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund, (NSF), Politidirektoratet, Redningsselskapet og Miljødirektoratet.

Artikkel av

Andersen
16 juli 2019