Ny jernbanebro skaper problem

31 januar 2019

KNBF bistår Vorma Båtforening på Eidsvoll da BaneNOR truer med å stenge båtled i Vorma ved Minnesund.

Gigantprosjekt
Minnevika jernbanebro (dobbeltspor) blir Norges lengste på 836 meter. Fundamentet
utgjøres av 12.000 meter rør med diameter på 1 m. Den er en del av intercity-utbyggingen på
Østlandet som skal redusere reisetid Oslo - Hamar til 1 time. Parsellen Eidsvoll nord -
Julsruddalen på 4,5 km er kostnadsberegnet til 5,67 mrd. Byggeperioden er 2019-2023.

Minnsund 3

Utfordringer
Vil fritidsbåtflåten på Vorma få tilgang til Mjøsa? Begrensninger vil man dessverre måtte
påregne i byggeperioden på 4 år og leden vil bli stengt for Skibladner for en periode.
BaneNOR håper å kunne sluse gjennom småbåter i lange perioder av byggeprosessen, mekkerheten vil gå først (HMS). Slik arbeidet er planlagt organisert, virker det som om det i
perioder ikke vil være trygt å passere for fritidsbåter, da byggearbeider forgår inntil 20 meter
over vannflaten. Entreprenør vil prøve å opprettholde en sluse i sørlig perioden juli-august.
Eidsvoll kommune er opptatt av fritidsbåteiernes interesser og vil følge opp utførende
entreprenør. Regulering av vannstand er også et tema. BaneNOR har ingen planer om
senkning av vannstand knyttet til byggearbeidet. Dette er NVE sitt ansvarsområde.
BaneNOR la heller ikke fram noen betenkninger vedr. redningstjenesten i vassdraget (Mjøsa
– Vorma). Det er grunn til å spørre hva utbyggerne tenker om øyeblikkelig hjelp.


Vorma Båtforening innestengt
Medlemsforeningen Vorma Båtforening holder til på Eidsvoll og vil bli stengt inne fra Mjøsa i
inntil 3 år om det ikke opprettholdes en fritidsbåtled. Det ligger omlag 100 båter i havna og
250-300 personer vil bli berørt. I tillegg ligger det om lag 50 andre båter nedover Vorma som
er i samme situasjon. BaneNOR kan ikke love at en led holdes oppe hele anleggsperioden,
men vil forsøke dette. KNBF vil forsøke å holde seg orientert om prosjektets utvikling og
støtte båtforeningen for å hevde deres rettmessige interesser til maritimt friluftsliv på Mjøsa.
Den nye bruas frihøyde vil være 20 meter. Det er ytterligere 3 bruspenn ved Minnesund. Den
laveste brua har en frihøyde på 15 meter ved normal vannstand.


Informasjonsmøte
KNBF og Vorma Båtforening var representert på Bane NOR sitt informative møte 28. januar.
Fra KNBF deltok Leif Rune Sundli fra Region Øst og generalsekretær Endre Solvang.
Sammen med båtforeningen vil vi legge en god plan for å ivareta medlemmenes interesser,
herunder adkomst til og fra Mjøsa. Hvordan entreprenøren vil legge opp sitt arbeid, vil vise
seg når denne er valgt primo mai. Først da kan vi konkretisere nærmere hvordan det vil være
hensiktsmessig å gå frem. Forbundet vil følge prosessen og bistå Vorma Båtforening
fremover.

Minnesund 1

 

Minnesund 2

Artikkel av

Andersen
31 januar 2019

Del artikkelen