Søk momskompensasjon for 2019

07 mai 2019
Søk momskompensasjon for 2019

KNBF oppfordrer alle medlemsforeninger til å søke momskompensasjon for 2019.

Søknad sendes, som tidligere, til epost   innen 15.6.2019. Søknaden merkes «Momskompensasjon 2019 – Båtforeningens navn» og vedlegges resultatregnskap, balanse og signert revisjonsberetning. Forbundet vil vederlagsfritt gjøre den samme jobben som tidligere og gå gjennom alle kontrollpunkter og foreta avgrensinger der vi finner det nødvendig. Medlemsforeningene får bekreftelse på sin søknad og beregning av søknadsbeløp før avkortning. Fra 1.1.2019 gjelder nytt regelverk for momskompensasjon til frivillige organisasjoner, herunder båtforeninger. Der fremgår det at alle lokalledd (båtforeninger) må være medlem av Frivillighetsregisteret på søketidspunkt og at såkalte «privatøkonomiske kostnader» ikke skal gi momskompensasjon lenger. Du finner informasjon om innmelding i Frivillighetsregisteret her https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/ . Her følger en kort orientering om hva det innebærer at fritidsbåten i momskompensasjon anses å være «privatøkonomiske kostnader» og hva KNBF har gjort for å ivareta båtforeningenes momsinteresser

Kulturdepartementet mener at en båtforening/seilforening sine «kostnader med å tilrettelegge båtplasser for egne medlemmer ikke lenger skal gi momskompensasjon fordi fritidsbåten anses å være av såkalt privatøkonomisk karakter. Øvrige foreningskostnader, inkludert gjestehavnkostnader, skal fortsatt gi momskompensasjon». Dette vil innebære en innskrenkning av grunnlaget for momskompensasjon. KNBF har reagert kraftig på dette i to møter overfor Kulturdepartementet og mener at departementet blander sammen «privatøkonomiske kostnader» og en båtforenings havnekostnader på en uriktig måte. Forbundet har fått vurdert forskriften juridisk og vi arbeider politisk for at gjeldende praksis med momskompensasjon 2010-2018 opprettholdes. En båtforening sine kostnader knyttet til å tilby medlemmer havne- og opplagsplasser er ikke å anse som såkalte «privatøkonomiske», da det er båtforeningen som eier og drifter båtplassene, ikke den enkelte båteier (leier og betaler for båtplasser). Bryggeplasser og friarealer som er åpne for almenheten er således ikke privatøkonomisk. Bryggeplassene er eid av foreningen og tilgjengelig for alle og således ikke av privatøkonomisk karakter. Båtforeningene tildeler båtplasser både til seilbåter og motorbåter. Seilbåtene driver også idrett (regattaer og seilopplæring for barn og unge) og blir rammet av de nye reglene. Båtforeningene er en viktig bærebjelke i mange lokalsamfunn langs vår vidstrakte kyst, de tilbyr opplevelser og sosiale aktiviteter på tvers av sosiale skillelinjer og skaper viktige fellesarenaer som fremgår av våre argumenter. Arealer og fasiliteter i båtforeninger er ofte omfattende og skaper stor samfunnsnyttig aktivitet. Arealene for økt sosial omgang for alle ved gjestebrygger, slipplasser, utsettingsramper for småbåter, benker, bord og avfallsplasser m.m. er i aller høyeste grad allmennyttige. I tillegg utgjør alle båtforeninger viktige nødhavner for båtfarende når det blåser opp. Dette sikrer både liv og verdier. Forbundets vurdering er følgelig at momskompensasjonsreglene som gjelder for frivillige allmennyttige båtforeninger må videreføres uendret. Vi håper med dette å ha gitt en detaljert og faktabasert informasjon om pålagte endringer i momskompensasjonsordningen. Har du spørsmål, kan disse rettes til Endre Solvang på .

momspeng3

 

Artikkel av

Andersen
07 mai 2019

Del artikkelen