Store negative konsekvenser av å fjerne avgiftsfritaket på båt-diesel!

14 november 2017
Store negative konsekvenser av å fjerne avgiftsfritaket på båt-diesel!

Venstre har varslet at de vil gå inn for å fjerne avgiftsfritaket på båtdiesel i sitt forlag til statsbudsjett. Hvis partiet får tilslutning i regjeringen, vil dette i så fall få meget store negative konsekvenser på flere områder, både økonomisk og miljømessig.

Sjø- og båtliv er i dag en av landets største friluftsaktiviteter. Over halvparten av befolkningen er på båttur en eller flere ganger i løpet av året. Vesentlig økte kostnader ved båtbruk kan føre til at færre velger å anskaffe båt og vil heller anskaffe bobil eller bruke feriene på flyturer til sydlige strøk, med de miljømessige konsekvensene dette innebærer. Rent økonomisk betyr det at penger som ellers ville blitt brukt i Norge blir lagt igjen i utlandet.

De som allerede har båt, og fortsatt vil beholde den, vil bruke båten mindre og på kortere turer. Dette vil få negative økonomiske konsekvenser for næringslivet i kystkommunene, og spesielt i grisgrendte kommuner hvor båtturismen får stadig økende betydning for næringsgrunnlaget.

Under forutsetning av at avgiftsfritaket beholdes for fiskere og landbruket, vil en slik endring ha betydelige administrative og økonomiske konsekvenser for staten i form av regelverk, forordninger og et kontrollapparat som skiller «klinten fra hveten».

I stedet for å frata kystbefolkningen gleden av å eie og bruke fritidsbåt, bør friluftsliv på sjøen likestilles med friluftsliv på land! Politikerne burde være mer opptatt av å stimulere til økt båtliv, med alle fordelene som et aktivt båtliv innebærer, først og fremst for befolkningens helse og trivsel, men også økonomisk og miljømessig!

egil

Egil Kr. Olsen
President i Kongelig Norsk Båtforbund

Artikkel av

Master & Commander
14 november 2017

Del artikkelen