Uforståelig at moms på dugnad ikke fjernes

06 mai 2019
Uforståelig at moms på dugnad ikke fjernes

Tirsdag la familie- og kulturkomiteen frem sin innstilling til Stortinget om ny frivillighetspolitikk, herunder momskompensasjon.

KNBF har fått tillatelse av Frivillighet Norge til å dele deres innlegg om momskompensasjon på vår web. Der heter det:

Rettighetsfestet og full momskompensasjon har vært hovedkravet fra en samlet frivillighet i lang tid, men regjeringspartiene er bremsekloss. Komplett uforståelig politikk med store negative konsekvenser for frivilligheten, mener Frivillighet Norge. Den statlige avgiften på frivillighet er penger som kan gå til økt aktivitet hos organisasjoner som er avgjørende for samfunnet vårt. Det er skuffende at flertallet ikke prioriterer å dempe avgiftsbyrden for frivillige organisasjoner, men vi er veldig glade for at opposisjonen er så tydelig i sin støtte til vårt krav, uttaler Stian Slotterøy Johnsen generalsekretær i Frivillighet Norge.

Generalsekretær i Frivillighet Norge

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, er skuffet over regjeringspartienes manglende vilje for å innfri frivillighetens krav om en rettighetsfestet og full momskompensasjon. (Foto: Janne Nyhus, Frivillighet Norge)

Momskompensasjon ble opprettet for å kompensere frivillige organisasjoner for deres utgifter til merverdiavgift, slik at deres aktivitet ikke skulle svekkes som følge av Stortingets innføring av moms på tjenester. Siden innføringen har det manglet penger i potten, noe som fører til at de fleste organisasjonene får tilbake mindre enn deres reelle utgifter. Frivillighet Norge mener organisasjonene burde ha rett på full momskompensasjon. Dette foreslår SV, Sp og Ap i innstillingen til Stortingsmeldingen Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig.

Frivillighet Norge oppfordrer lokalpolitikerne til å ta kontakt med sine Stortingsrepresentanter før debatten 16. mai. Alle kommunestyrer rundt om burde være opptatt av at frivilligheten har så gode muligheter som mulig.

Dette sier Stortinget om Frivillighetsmeldingen:
«Mange av Frivillighet Norges innspill er omtalt i Familie- og kulturkomiteens innstilling. Opposisjonspartiene foreslår rettighetsfesting og opptrapping til full momskompensasjon over en fireårsperiode.»

Frivillighetens viktigste krav til Frivillighetsmeldingen har vært rettighetsfestet og full momskompensasjon. Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for dette hos regjeringspartiene. De har imidlertid vedtatt en merknad som presiserer at ordningen er en kompensasjon og ikke et generelt tilskudd:

«Fleirtalet vil presisera at momskompensasjonsordninga er ei ordning som søker å kompensera frivillige organisasjonar for utgiftene dei har til meirverdiavgift.».

I meldingen blir momskompensasjonen beskrevet som «i praksis en grunnstøtte» til frivillige organisasjoner. Flertallet åpner også døren for at rammen for momskompensasjon kan økes ut over opptrappingsplanen er foreslått fra regjeringen i meldingen:

«Fleirtalet oppmodar derfor regjeringa til å følge med på utviklinga, og eventuelt foreta ei ny vurdering av momskompensasjonsnivået om søkartalet er mykje høgare enn venta.»

Denne oppfordringen er knyttet til antallet søkere, men illustrerer samtidig Frivillighet Norges poeng om at ordningen svekkes når den ikke er rettighetsfestet. Selv om dette ikke er et gjennomslag for Frivillighet Norges krav, er det en bevegelse som kan gi noe større handlingsrom i inneværende periode.

KNBF er medlem i Frivillighet Norge og støtter selvfølgelig deres arbeid for full momskompensasjon krone for krone. I fjor videreformidlet forbundet 8,2 millioner kroner i momskompensasjon til 257 medlemsforeninger.

Stortinget

Innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen om Frivillighetsmeldingen ble lagt frem 30. april. (Foto: Stortinget)

Artikkel av

Andersen
06 mai 2019

Del artikkelen