Hva svarte partiene?

Ikke alle partier besvarte våre spørsmål før møtet. Her kan du lese hva vi fikk av svar.

MDG:

For Miljøpartiet De Grønne er en viktig del av Oslos tradisjonelle kultur knyttet til friluftslivet. Her er marka, fjorden og øyene viktige. Naturopplevelser styrker forståelsen for naturens verdi, både for oss og i seg selv. I tillegg er, som dere påpeker, naturopplevelser godt for den generelle helsetistanden. Båtlivet i Oslo er flott, og en del av byens identitet. Den må vi med andre ord verne om. Det er svært viktig for oss å ta vare på strandsonen, og sørge for at befolkningen kan være og leve i strandsonenen, uten å ødelegge den. Dette er vår grunnholdning. Vi har ikke enda gjort oss opp noen konkrete vurderinger av alt dere etterspør, men jeg vil allikevel og basert på vårt program forsøke å så godt som mulig svare på det dere spør om.

  1. Miljøpartiet ønsker å sikre de eksisterende strandsonene, ink. småbåtshavnene. Det er viktig for oss at dette er arealer som forblir tilgjengelige for offentligheten, og at det foretas så få inngripen som mulig i økosystemene i og rundt fjorden.
  2. Vi har enda ikke tatt stilling til dette konkret, men vår grunnholdning er som sagt at vi ønsker aktivitet og nærhet til naturen lett tilgjengelig for Oslos befolkning.
  3. Vi har enda ikke tatt stilling til dette konkret, men det bør fremkomme at Miljøpartiet de Grønne mener at Oslo trenger færre biler (les, parkeringsplasser) og ikke flere. Vi vil alltid se etter alternative løsninger som sørger for mindre forurensning.
  4. Vi har enda ikke tatt stilling til dette konkret, men det bør fremkomme at Miljøpartiet de Grønne mener at Oslo trenger færre biler (les, parkeringsplasser) og ikke flere. Vi vil alltid se etter alternative løsninger som sørger for mindre forurensning.
        
        

Rødt:
1. Vil partiet gå inn for sikring/vern av Oslos gjenværende strandsone inkl. de småbåthavner og båtopplag som ligger der i dag?

Rødt Oslo vil verne det som er igjen av strandsone og sikre at den skal være offentlig tilgjengelig.

2. Vil partiet øke antall båtplasser på kommunal grunn i kraft av lange ventelister for å få båtplass?

Ikke hvis det vil begrense tilgangen til strandsonen for folk flest.

3. Ønsker partiet å øke antall opplagsplasser på land? (De kan med fordel benyttes som bilparkering om sommeren).

Rødt Oslo har ikke programfestet om partiet ønsker å øke antall opplagsplasser på land. Generelt sett er vi for at friluftsliv både i skog, fjell og ved sjøen skal være for alle,

4. Ønsker partiet å bedre utfartsparkering ved båthavnene?

Rødt Oslo vil heller prioritere kollektivtrafikk fremfor privatbilisme, og vil heller bedre kollektivtilbudet ut til havnene.

Sp:
 

1.        Vil partiet gå inn for sikring/vern av Oslos gjenværende strandsone inkl. de småbåthavner og båtopplag som ligger der i dag?

 

JA. Vi anser dette for å være viktig for allmenheten, tilgangen til fjorden og muligheten for et aktivt båtliv i Oslofjorden.

 

 

2.        Vil partiet øke antall båtplasser på kommunal grunn i kraft av lange ventelister for å få båtplass?

 

JA

 

3.       Ønsker partiet å øke antall opplagsplasser på land? (De kan med fordel benyttes som bilparkering om sommeren).


JA

 

4.        Ønsker partiet å bedre utfartsparkering ved båthavnene?


JA

 

Ap:

Vil partiet gå inn for sikring/vern av Oslos gjenværende strandsone inkl. de småbåthavner og båtopplag som ligger der i dag?

Oslos beliggenhet med tilgang til fjorden gir byen et unikt utgangspunkt. Dette er en verdi som vi må ta vare på til det beste for alle bye​ns innbyggere. Arbeiderpartiet vil sikre allmennhetens tilgang til viktige natur- og friluftsområder langs Oslofjorden som øyene og strandsonen. Vi vil også skape nye turveier ved å fullføre kyststien. I dette arbeidet ønsker vi en god dialog og samarbeid med private grunneiere og aktørene i området. Vi mener det er nødvendig med en egen strategi og plan for småbåtene. 

​Vil partiet øke antall båtplasser på kommunal grunn i kraft av lange ventelister for å få båtplass?

Ja, Arbeiderpartiet er opptatt av dette. Ved regulering av de nye byutviklingsområdene i Fjordbyen har vi vært opptatt av å legge til rette for nye båtplasser.

​Ønsker partiet å øke antall opplagsplasser på land? (De kan med fordel benyttes som bilparkering om sommeren).

​​Ja, Oslo må finne måter å få til gode løsninger for opplagsplasser på land.

​Ønsker partiet å bedre utfartsparkering ved båthavnene?

Ja, Arbeiderpartiet ønsker å finne bedre parkeringsløsninger for båthavnene. 

SV:

​1. Vil partiet gå inn for sikring/vern av Oslos gjenværende strandsone inkl. de småbåthavner og båtopplag som ligger der i dag?

Svar:

Det har i mange år vært viktig for SV å tilgjengeliggjøre strandsonen og fjordkanten. Således er vi en pådriver for utvikling av Fjordbyen. Småbåthavner, småbåter, kajakker og annen aktiv bruk av vannet er en svært viktig del av å tilgjengeliggjøre fjordkanten. Et siste eksempel er at vi i forbindelse med siste behandling av reguleringsplanene for Bjørvika la inn krav om fortøyningsmuligheter for småbåter – noe vi fikk flertall for.

Det er ikke aktuelt for SV å stenge av eller privatisere strandsonen. SV mener småbåthavnene skal sikres ro og utviklingsmuligheter i kombinasjon med god tilgjengelighet for de som ikke har båt til vannet.

2. Vil partiet øke antall båtplasser på kommunal grunn i kraft av lange ventelister for å få båtplass?

Svar:

Ja. SV ønsker at båtlivets gleder skal deles av alle som vil. Det krever tilgang på båtplasser til overkommelige priser. Oslos suksess med ideelle foreninger som driftere av båtplasser på kommunal grunn skal videreføres og utvikles. SV er skeptisk til at nye småbåthavner skal utvikles på kommersiell basis. Sjøen tilhører alle, og nye båtplasser skal som hovedregel etableres i regi av ideelle foreninger for å sikre at båtlivet er for alle. Vi er positive til fortetting av eksisterende havner, etablering av nye båthavner i utviklingsområder slik som Bjørvika og Bestumkilen. Vi er for eksempel svært positive til planene om ny stor marina ved Lysakerelva, og ønsker at denne skal være ideelt drevet. På samme måte som vi støtter Sørenga båtforenings arbeid med å få etablert et ideelt havneanlegg på Sørenga.

3. Ønsker partiet å øke antall opplagsplasser på land? (De kan med fordel benyttes som bilparkering om sommeren).

Svar:

Oslos sentrale areal er under press. Det må vi alle erkjenne. Vi har gjennom mange år vært opptatt av å sikre opplagsplassene i Bestumkilen og ønsker at opplaget der skal bestå. Vi håper også at vi tidligere har bidratt konstruktivt for å finne løsninger på kyststi, utfordringer med statlig grunneier og andre utfordringer. Vi vil fortsette å bidra til å finne løsninger for å ivareta opplagsplassene. Vi ser at det er viktig med vinteropplag og å ha et areal for vedlikehold av båter som ligger i boblehavn. Vi ønsker en tett dialog om hvordan vi kan utvikle andre arealer for å øke tilbudet, selv om vi per i dag ikke har et klart svar på hvor nye båtopplagsplasser kan realiseres.

4. Ønsker partiet å bedre utfartsparkering ved båthavnene?

Svar:

Tilgjengelighet med bil til båtplasser for transport av utstyr, vedlikehold og andre praktiske gjøremål er viktig for å sikre et aktivt båtliv. Storstilt parkeringstilrettelegging i Oslo sentrum er imidlertid krevende. En fornuftig parkeringspolitikk vil måtte være forskjellig fra båthavn til båthavn basert på hvor den ligger. For de mest sentrale båthavnene vil en større tilrettelegging for kortidsparkering kanskje være mer fornuftig enn langtidsparkering forutsatt en god kollektivdekning. Dette er noe som en i større grad bør ha dialog med foreningene om for å sikre en småbåtvennlig parkeringspolitikk som også bidrar til å gjøre Oslos til en miljøvennlig by som tar klimaansvar.

H (Mottatt 12.09.2015)

1.      Vil partiet gå inn for sikring/vern av Oslos gjenværende strandsone inkl. de småbåthavner og båtopplag som ligger der
i dag?

For Oslo Høyre er det viktig å bevare nærheten til sjøen og fjorden. I forslaget til kommuneplan som er til behandling i Bystyret understrekes det hvor viktig sjøarealene er for friluftsliv og rekreasjon. I planen er det foreslått å regulere alle større eksisterende småbåthavner med eget bryggeanlegg. Dette betyr likevel ikke at senere reguleringer ikke kan medføre endringer.

2.      Vil partiet øke antall båtplasser på kommunal grunn i kraft av lange ventelister for å få båtplass?

Vi ønsker å legge til rette for at flere kan få muligheten til å bruke Oslofjorden og vi har vedtatt i vårt program at vi ønsker å etablere flere båtplasser, men hvordan de konkrete forslagene til nye båtplasser vil se ut må vi komme tilbake til.

3.      Ønsker partiet å øke antall opplagsplasser på land? (De kan med fordel benyttes som bilparkering om sommeren.)

Oslo Høyre ønsker å ha et samarbeid med idretts- og båtforeninger om praktiske løsninger for opplagsplasser for båt.

4.      Ønsker partiet å bedre utfartsparkering ved båthavnene?

Parkering og annen infrastruktur knyttet til båthavnene reguleres i hvert enkelt tilfelle, det er derfor vanskelig å gi en overordnet lovnad om flere parkeringsplasser.